Miljøpolicy

Ocab søker hele tiden nye løsninger og metoder for å ivareta miljø på en best mulig måte. Arbeidet er en kontinuerlig prosess, og tar for seg hele vår verdikjede.

Valg av produkter

Ocab har prosedyre for å velge produkter til byggverk uten, eller med lavt, innhold av helse- eller miljøskadelige stoffer. Det blir også bestrebet å levere «kortreiste» produkter der dette er hensiktsmessig.

Byggverk sikres en forsvarlig og tilsiktet levetid slik at avfallsmengden over byggverkets livsløp begrenses til et minimum. Videre velges hele tiden de mest optimale produkter med tanke på støy, energiforbruk og størrelse/vekt som benyttes av våre medarbeidere.

Avfallshåndtering

Ocab ivaretar teknisk forskrift jf. § 9-5 – § 9-9. Avfall blir sortert, så langt det lar seg gjøre, på byggeplass. Dette omfatter også emballasje fra bygningsprodukter. Miljøfarlig avfall blir behandlet etter gjeldene regelverk. Vi skal utarbeide og følge avfall – og miljøsaneringsplanen i henhold til byggteknisk forskrift (TEK 17), og etablere et kildesorteringssystem og registrere avfall oppstått på byggeplass. Som hovedregel skal minst 70 % av avfallet kildesorteres.
Alt avfall blir levert til godkjente mottak. Overskuddsmateriell blir, så langt det lar seg gjør, sendt i retur til leverandør.

Miljøsertifisering
Valg av servicebiler

Bilparken er relativt ny. Gjennomsnittsalderen er ca. 3 år. Med en ny bilpark vil vi ha en gunstig forurensning pr bil. Bilene blir valgt ut fra en totalvurdering som tar hensyn til bilens kvaliteter, forbruk av drivstoff og forventet levetid. El-biler vurderes der det er aktuelt.

Transport

For å minimere antall reiser har vi besluttet at det hele tiden skal søkes ny teknologi som minimerer behovet for å reise. Unødig reising skal unngås og vi fremmer miljøvennlige løsninger både for tjenestereiser, varetransport, transport av kunder, gjester og ansatte. Det er ikke lov å fly for ansatte så fremt det finnes andre løsninger som dekker vårt behov innenfor en økonomisk forsvarlig ramme, herunder skal møter primært gjennomføres via skjerm.

Revisjon og oppsigelse av leverandøravtale

Ocab forbeholder seg retten til å kontrollere etterlevelse av retningslinjene gjennom leverandørrevisjoner på et hvilket som helst tidspunkt, og leverandøren skal bidra i rimelig grad til en slik revisjon.

Ocab forbeholder seg retten til å avslutte forholdet til en hvilken som helst leverandør som ikke etterlever retningslinjene. Dette samme gjelder leverandører der underleverandører ikke etterlever retningslinjene.