Om oss

Bærekraftstrategi

Gjennom motiverte medarbeidere skal Ocab levere effektive servicehåndverkstjenester av den høyeste kvalitet og innovative løsninger, med fokus på bærekraft. Litt bedre, hver dag – hele tiden.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.  FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

FBS skal være en ledende virksomhet for å bidra til et mer bærekraftig næringsliv, gjennom tjenester som har stor verdi for samfunnet og enkeltmennesket. Videre er dette viktig for våre kunder, leverandører og våre ansatte.  For vår virksomhet handler det om at vi skal ha fokus på valgene vi gjør, kunnskapen vi tilegner oss og holdningene vi har.

Ocab har valgt å fokusere på følgende punkter:

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

FNs bærekraftmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst«Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle»

Omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at ikke de kan leve av lønnen sin. Å skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser gjennom anstendig arbeid er en forutsetning for bærekraftig utvikling. Å skape arbeidsplasser av god kvalitet er en av de største utfordringene for alle land fram mot 2030.

For Ocab handler dette punktet om handlinger som sikrer bærekraftig økonomisk vekst, at vi har anstendig arbeid til alle våre ansatte. Dette er ikke bare viktig for våre kunder og leverandører, men også et punkt som er viktig for den kulturen vi ønsker å etablere i selskapet. Vi ha valgt å fokusere på 3 delmål:

FN Delmål 8.2:
Øke den økonomiske produktiviteten gjennom diversifisering, teknologisk modernisering og innovasjon, blant annet med vekt på lønnsomme og arbeidsintensive sektorer.

Vårt delmål:
Øke den økonomiske produktiviteten gjennom diversifisering, teknologiske modernisering og innovasjon, med fokus på at servicehåndverkeren gjennom opplæring og kunnskap dekker en større del av prosessene.

Handling:

 • Økt bruk av fjernlogging av vannskader – som utgjør 70% av vår virksomhet, for å eliminere antall reiser. Delmål for 2020 og 2021 etableres med avdelingene.
 • Øke bruk av levering på skadested for å eliminere antall reiser. Delmål for 2020 og 2021 etableres med avdelingene.
 • Finne teknologiske løsninger som kan benyttes i flere typer bransjer og markeder.
  Fokusere på at færre involverte personer i skadesaker under 40 000 NOK. Delmål for 2020 og 2021 etableres med avdelingene.

FN Delmål 8.4
Til og med 2030 gradvis å bedre utnyttelsen av globale ressurser innenfor forbruk og produksjon, og arbeide for å oppheve koblingen mellom økonomisk vekst og miljøødeleggelser, i samsvar med det tiårige handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk og produksjon, der de utviklede landene går foran

Vårt delmål:

Innføre sekulær økonomi i virksomheten og måle dette. Dette betyr gjenbruk av materialer og utstyr.
Eks: mobiltelefoner, datamaskiner og kontorutstyr, samt styrke samarbeidet med GiaB.

Handling:

 • Inngå avtale med Giab om Telefon og datamaskiner.
 • Innkjøpsrutine etablert med fokus på bærekraft.
 • Sette mål for gjenvinning av avfall.

FN Delmål 8.5
Innen 2030 oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, deriblant ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid.

Vårt delmål:
Likestilling og lik lønn for likt arbeid skal opprettholdes.

Handling:

 • Innføring av målkort som går på ytelse og ikke kjønn. Lønn skal gå på ytelse og ikke trynefaktor.
Mål 9: Innovasjon og infrastruktur

FNs bærekraftmål 9: Innovasjon og infrastruktur«Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon» Investeringer i transport, vanningssystemer, energi og informasjonsteknologi er helt avgjørende for å skape en bærekraftig utvikling.

Infrastruktur er den underliggende strukturen som må være på plass for at et samfunn skal fungere. Infrastruktur er en forutsetning for økning i vekst og produktivitet, og for forbedringer i utdannings- og helsetilbud.

Teknologi og innovasjon kan bidra til å løse miljømessige utfordringer som følger utbyggingen av infrastruktur.

For Frøiland Bygg Skade handler dette punktet om handlinger som bygger bærekraftig infrastruktur og bidra til innovasjon. Dette inkluderer investeringer vi gjør i transport, informasjonsteknologi og bærekraftig utvikling.  Vi har fokusert på et delmål:

FN Delmål: 9.1
Utvikle pålitelig, bærekraftig og solid infrastruktur av høy kvalitet, herunder regional og grensekryssende infrastruktur, for å støtte økonomisk utvikling og livskvalitet med vekt på overkommelig pris og likeverdig tilgang for alle.

Vårt delmål:
Utvikle pålitelig, bærekraftig og solid infrastruktur av høy kvalitet, for å støtte økonomisk utvikling og livskvalitet med vekt på overkommelig pris og likeverdig tilgang for alle.

Handling:

 • Fellers innkjøpsrutine med fokus på våre faste partnere i verdikjeden. Dette måles gjennom corporate governance.
 • Ha samme standard i alle avdelinger og sikre at vareflyten er optimal.
 • Alle våre løsninger skal tilbys likt uavhengig av kundens økonomiske ståsted.
Mål 17: Samarbeid for å nå målene

FNs bærekraftmål 17: Samarbeid for måleneStyrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling». For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling. Bærekraftsmålene skal fungere som en felles, global retning og prioritert innsats de neste 15 årene. Erfaring fra Tusenårsmålene viser at denne typen målrettet innsats virker.

For Frøiland Bygg Skade handler dette punktet om å etablere langvarige partnerskap med fokus på bærekraftig utvikling. Målene vi setter oss i hele vår virksomhet handler om å sikre at vi felles jobber mot realistiske og børekraftige mål. Dette involverer både kunder, leverandører og ansatte. Og anses som det aller viktigste punktet i vår bærekraftstrategi, da dette handler om valg, kunnskap og holdninger.

FN delmål 17.6
Bedre tilgangen til og styrke samarbeidet mellom nord og sør, sør og sør og det triangulære samarbeidet regionalt og internasjonalt om vitenskap, teknologi og innovasjon, og forbedre kunnskapsdelingen på gjensidig avtalte vilkår, blant annet gjennom bedre samordning av eksisterende ordninger, særlig på FN-nivå, og gjennom en global ordning for tilgjengeliggjøring av teknologi.

Vårt delmål:

Styre samarbeidet mellom avdelingen, samt våre kunde og leverandører gjennom teknologi og innovasjon.

Handling:

 • Være forutsigbare i forhold til våre kunder og partnere i forhold til forventninger.
 • Samarbeide og utvikle teknologiske kommunikasjonssystemer som bidrar til en bedre forståelse og økt kunnskap.
 • Bistå våre leverandører og kunder med bærekraft og utvikling.

FN Delmål 17.10

Fremme et allment, regelbasert, åpent, ikke-diskriminerende og likeverdig multilateralt handelssystem underlagt Verdens handelsorganisasjon, blant annet ved å sluttføre forhandlingene under organisasjonens Doha-runde.

Vårt delmål: Sørge for at våre handelspartnere har fokus på et tydelig samfunnsansvar og miljøansvar.

Handling

 • Alle våre partnere skal være infomert om vår Code of Conduct – våre etiske regler.
 • Alle våre partnere skal være informert om vår bærekraftstartegi.
 • Alle våre partnere skal ha krav om å være sertifisert både i startbank og ha en miljøsertifisering.

Frøiland Bygg Skade – Overordnet målsetting for Helse, Miljø og Sikkerhet

I vår virksomhet skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal overholde myndighetskrav og egne krav som gjelder for vår virksomhet. Vi skal også ta vare på virksomhetens bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og våre produkter skal ikke skade brukerne. Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet, samt at vi skal involvere kunder og leverandører.  Vi skal også levere klimaregnskap med utgangspunkt i klimakalkulatoren på oppsettet til GHG protocol. Dette levers i samarbeide med Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Miljøpolicy

Ocab søker hele tiden nye løsninger og metoder for å ivareta miljø på en best mulig måte. Arbeidet er en kontinuerlig prosess, og tar for seg hele vår verdikjede.

Valg av produkter

Ocab har prosedyre for å velge produkter til byggverk uten, eller med lavt, innhold av helse- eller miljøskadelige stoffer. Det blir også bestrebet å levere «kortreiste» produkter der dette er hensiktsmessig.

Byggverk sikres en forsvarlig og tilsiktet levetid slik at avfallsmengden over byggverkets livsløp begrenses til et minimum. Videre velges hele tiden de mest optimale produkter med tanke på støy, energiforbruk og størrelse/vekt som benyttes av våre medarbeidere.

Avfallshåndtering

Frøiland Bygg Skade ivaretar teknisk forskrift jf. § 9-5 – § 9-9. Avfall blir sortert, så langt det lar seg gjøre, på byggeplass. Dette omfatter også emballasje fra bygningsprodukter. Miljøfarlig avfall blir behandlet etter gjeldene regelverk. Vi skal utarbeide og følge avfall – og miljøsaneringsplanen i henhold til byggteknisk forskrift (TEK 17), og etablere et kildesorteringssystem og registrere avfall oppstått på byggeplass. Som hovedregel skal minst 70 % av avfallet kildesorteres.
Alt avfall blir levert til godkjente mottak. Overskuddsmateriell blir, så langt det lar seg gjør, sendt i retur til leverandør.

Miljøsertifisering

Frøiland Bygg Skade er Miljøfyrtårnsertifisert.

Valg av servicebiler

Bilparken er relativt ny. Gjennomsnittsalderen er ca. 3 år. Med en ny bilpark vil vi ha en gunstig forurensning pr bil. Bilene blir valgt ut fra en totalvurdering som tar hensyn til bilens kvaliteter, forbruk av drivstoff og forventet levetid. El-biler vurderes der det er aktuelt.

Transport

For å minimere antall reiser har vi besluttet at det hele tiden skal søkes ny teknologi som minimerer behovet for å reise. Unødig reising skal unngås og vi fremmer miljøvennlige løsninger både for tjenestereiser, varetransport, transport av kunder, gjester og ansatte. Det er ikke lov å fly for ansatte så fremt det finnes andre løsninger som dekker vårt behov innenfor en økonomisk forsvarlig ramme, herunder skal møter primært gjennomføres via skjerm.

Revisjon og oppsigelse av leverandøravtale

Frøiland Bygg Skade forbeholder seg retten til å kontrollere etterlevelse av retningslinjene gjennom leverandørrevisjoner på et hvilket som helst tidspunkt, og leverandøren skal bidra i rimelig grad til en slik revisjon.

Frøiland Bygg Skade forbeholder seg retten til å avslutte forholdet til en hvilken som helst leverandør som ikke etterlever retningslinjene. Dette samme gjelder leverandører der underleverandører ikke etterlever retningslinjene.

Finn din nærmeste avdeling