Bærekraft

Redegjørelse 2023

Generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Ocab AS er 100% eiet av Ocab group, og har søster virksomheter i Danmark og Sverige. Selskapet har over 700 ansatte i Norge, og over 2400 ansatte i Skandinavia. Selskapet har avdelinger over hele landet, med fokus på lokal ledelse og avdelingsleder inngår i utvidet ledergruppe. Videre har selskapet delt landet opp i 8 regioner, med en regionsleder i hver region. Disse inngår i ledergruppen, sammen med stabsfunksjoner og daglig leder. Det er i første omgang skadesanering, skadebegrensning og skadeforebygging selskapet har fokus på, med tilhørende og relaterte tjenester innen spesialrenhold og håndverkstjenester.

Ocab skal ta samfunnsansvar. Klima, miljø, sosiale forhold og god selskapsstyring skal integreres i alle kjerneprosesser. Vi stiller krav til både ansatte, kunder, leverandører og andre forretningspartnere gjennom smarte mål: Spesifikt – Målbart – Attraktivt – Realistisk – Tidsbestemt. Dette ligger som en standard i våre avtaler og er integrert i våre ansattes kontrakter.

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger Ocab en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger om i hvilken grad våre innkjøp og aktiviteter kan ha negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Ansatt i Ocab i firmabil

Ocab skal derfor gjøre følgende:

Foreta løpende aktsomhetsvurderinger av mulige negative konsekvenser for menneske- og arbeidstakerrettigheter knyttet til vår virksomhet og verdikjede, samt å iverksette forebyggende og avhjelpende tiltak. Dette gjøres gjennom en årlig undersøkelse, hvor leverandørene har en selvangivelse som utarbeider en risikoprofil på leverandører. Dersom våre undersøkelser skulle vise en risiko for brudd på disse, vil vi gjennomføre en ekstern revisjon av den aktuelle part.

Ocab følger opp kravene og dersom det avdekkes manglende etterlevelse vil det stilles krav til at forholdet utbedres. Dersom forholdet er alvorlig og ikke utbedres, vil det kunne medføre terminering av avtalen.

Vi skal være tydelig i vår kommunikasjon av mål og tiltak for menneske- og arbeidstakerrettigheter, samt videreutvikle disse i tråd med samfunnsutviklingen.

Skulle du ønske mer informasjon som du ikke finner på vår hjemmeside, send oss en mail på apenhetsloven@fbs.no

Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger

Gjennom kartleggingen av vår verdikjede avdekket vi ingen faktiske eller negative konsekvenser som bryter med internasjonale menneske- og arbeidstakerrettigheter. Våre kartlegginger er basert på en selvangivelse.

Våre funn er blant annet:

Opplysninger om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.

Våre vesentligste leverandører har ingen vesentlig risiko for negative konsekvenser. Vi har også sikret oss at vi ikke påtar oss unødvendig risiko for dette i våre kontrakter. Vår standard kontrakt ligger åpent på vår hjemmeside. Baser på leverandørenes selvangivelse har alle fått en skriftlig tilbakemelding på avvik vi har funnet og meldt inn. Disse følges opp, og eventuelle mangler som ikke lukkes vil medføre en terminering av avtalen. Videre har vi gjennomført stikkprøve kontroller for å sikre oss at våre vesentlige leverandører har ansatt kontrakter på både engelsk og norsk.